دیلمان


دیلمان، زیباترین ییلاق شرق گیلان، یکی از بکر ترین و دست نیافتنی ترین گوشه های خطه سرسبز گیلان است. آب و هوای آن سرد و کوهستانی است و به چشمه های فراوان و چشم اند ازهای سبز و قله های پربرفش مشهور است.


دیلمان از دو بخش پیرکوه و دیلمان تشکیل شده که از شمال به رشته کوه البرز و از شرق به قله درفک منتهی می شود.


دیلمان سرزمینی است که مردم آن به دلیل دارا بودن موقعیت طبیعی و فصلی اش آن را ییلاق می گویند . اینجا سرزمینی است آراسته به چشمه سارهای فراوان ، زمین های حاصل خیز ، منابع طبیعی سرشار، کو ههایی پر برف و جنگلی انبوه که مناظر بدیعش جلوه گاه شکوه طبیعت و نوازشگر روح های خسته است . لطافت هوای آن بویژه در فصل بهار و موسم باز شدن غنچه ها و روئیدن گل های صحرایی و ریزش باران همراه با نسیمی ییلاقی از قدیم الایام مورد توجه گردشگران بوده است.

 


نام دیلمان ترکیبی است از سه واژه دیل , ام و ان. دیل به معنی مکان است که در آن دام نگه می‌دارند و ام پسوند نمایشگر ارتفاع و بلندی است و ان پسوند مکان. در نتیجه معنی این ترکیب مکان بلندی برای نگهداری دام است نگهدارندگاه دام است، در حقیقت دیلمان سرزمین بلندی است که در آن دامداری می کنند. این منطقه را تا قرن پنجم هجری دیلم می نامیدند، دیلم به معنای مکانی در دل جنگل است.


از صدر اسلام و پیش از آن، دیلمان از غرب گیلان تا بابل مازندران و از جنوب تا قزوین وسعت داشت، این سرزمین پهناور را دروازه دیلمان می نامیدند تا اینکه درقرن هشتم به دلیل سیاست های منطقه ای قسمت هایی ازدیلم جدا شد تا اینکه از دیلم تنها منطقه ای کوچک به نام دیلمان کنونی باقی ماند.


دیلمان سرزمینی با اصالت است که برای اثبات این ادعا کشف مهر استوانه ای 5000هزار ساله کفایت می کند البته ناگفته نماند که این مهر یکی از هزاران آثار یافت شده در دیلمان است.

 


اقتصاد این شهرستان بر پایه دامداری و کشاورزی است و عمده ترین تولیدات در این زمینه ، میوه جات ، پرورش کرم ابریشم ، عسل مرغوب و محصولات جالیزی است.در سیاهکل تولیدات سفال تزئینی و دوخت لباس های محلی و معرق نیز رونق خاصی دارد.


دیلمان فعلی با حدود هزار کیلومتر مربع وسعت متشکل از دو ناحیه پیر کوه است که قبلا جزو دهستان های قزوین بود. دیلمان با 72 آبادی در دامنه سلسله جبال البرز و در شمال و شمال شرقی قله رفیع درفک واقع شده است . ارتفاع این روستای ییلاقی از سطح دریا 3500 متر است . دیلمان در شمال و غرب پوشیده از جنگل است و در تقسیمات جغرافیایی کشور به شهرستان سیاهکل تعلق دارد .


در نوشته های تاریخی که در شاهنامه فردوسی نیز بصورت حکایت تاریخی بدان اشاره شده اولین غار نشینی انسان، کشف آتش و اختراع سلاح فلزی باید پای کوه البرز و در دیلمان باشد .

 


ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ای دﯾﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 88 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و 25 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 100 ﻫﮑﺘﺎر در ﺣﻮزه ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ – ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﯾﯿﻼﻗﺎت زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﺳﺖ .


بسیاری از مردم دیلمان و اشکورات به علت تشابهات فرهنگی و نزدیک بودن به جاده قزوین موافق رفت و آمد از خورگام هستند زیرا گذراز جاده اسپیلی به سیاهکل بسیارمشکل است.


جاده آسفالته به طول حدود 40 کیلومتر دیلمان را از داخل جنگلی زیبا و کوههای سرسبز به سیاهکل مرتبط می سازد و یک جاده شوسه به طول 70 کیلومتر آن را از داخل رودبار در دو محل یکی در رستم آباد و دیگری در لوشان به جاده اصلی رشت_قزوین متصل می سازد.

 


فراموش نکنید مسیر سفر به ییلاق دیلمان سخت و دشوار است و با اتومبیل معمولی نمی توانید به آنجا بروید، یشنهاد ما به شما استفاده از ماشین های شاسی بلند یا اتوبوس است.